ชำนาญศิลป์ อรณิช, และ วัฒนบุรานนท์ เอมอัชฌา. 2022. “ประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมสุขศึกษาตามทฤษฎีความสามารถของตนเองต่อพฤติกรรมป้องกัน การสูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดนนทบุรี”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 30 (1):88-100. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/256256.