แจ่มแจ้ง ศุภรัตน์, ตรงเที่ยง วิภาดา, และ คำยอด ศุภิสรา. 2022. “ผลของการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมในการฝึกปฏิบัติการพยาบาล โดยใช้เกมออนไลน์ต่อความรู้เรื่องการบริหารยาของนักศึกษาพยาบาล”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 30 (3):112-26. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/257422.