กุณาละสิริ เพชรีย์. 2022. “การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการดูแลตนเอง และแรงสนับสนุนทางสังคมกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 30 (2):121-33. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/257934.