สุวรรณรงค์ กิติรัตน์, พงศ์จตุรวิทย์ ยุนี, และ ไชยมงคล นุจรี. 2022. “ปัจจัยทำนายพฤติกรรมข่มเหงรังแกผู้อื่นในเด็กวัยเรียนตอนปลาย”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 30 (4):13-25. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/258011.