พิกุลงาม จิดาภา, ธีระรังสิกุล นฤมล, และ สนั่นเรืองศักดิ์ ศิริยุพา. 2022. “ผลของโปรแกรมการเตรียมมารดาต่อพฤติกรรมการดูแลทารกเกิดก่อนกำหนดในระยะเปลี่ยนผ่านจากโรงพยาบาลสู่บ้าน”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 30 (3):60-72. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/258219.