ฤทธิเดช ดวงเดือน, ขวัญกล้า สุนิสา, แมลงทับทอง ทัศนีย์, และ พรหมเทวา ขนิษฐา. 2022. “พฤติกรรมการสูบบุหรี่และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมรรถภาพปอด ในกลุ่มพนักงานที่สูบบุหรี่ในสถานประกอบการเอกชน จังหวัดระยอง”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 30 (4):49-63. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/258782.