พลยง ฌาน ปัทมะ, และ แพรพิรุณ สมชาย. 2022. “การเปลี่ยนแปลงค่าความสมบูรณ์ของเลือดในขณะติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และหลังจากการรักษา ในกลุ่มผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ เขตมาบตาพุด จังหวัดระยอง”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 30 (4):78-90. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/258906.