นาคหนุน มินลา, และ ทูลศิริ ชนัญชิดาดุษฎี. 2022. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมดำเนินงานควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จังหวัดชลบุรี”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 30 (4):26-37. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/258999.