สีสรรค์ ฝนทิพย์, และ ใจดี ดร.วัลลภ. 2023. “ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 31 (1):81-92. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/259249.