หวังสุขไพศาล อาภา, พวงแก้ว ภรณี, วงศ์สุทธิธรรม โสรัตน์, และ โพธิ์เกษม บุญญาภา. 2023. “ประสบการณ์ความกล้าหาญทางจริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพ”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 31 (1):42-55. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/259514.