พัสดุ ไพรินทร์, พลธนะ สุปราณี, และ นิลวรางกูร เกษราวัลณ์. 2023. “การสังเคราะห์องค์ความรู้เพื่อให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากหลักสูตรการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐานในระบบการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศไทย ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 31 (1):56-69. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/260229.