จินดากุล ณัทธีญา. 2023. “ผลลัพธ์การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดช่องท้องชนิดส่องกล้อง ที่ใช้ถุงรองรับชิ้นเนื้อที่ประดิษฐ์ขึ้น”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 31 (1):106-21. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/261235.