ครุนันท์ คอลิด, อุดมพิทยาสรรพ์ วิไล, ชัยกองเกียรติ ปรียนุช, เปลี่ยนบำรุง ดวงใจ, มุสิกวัณณ์ อัจฉรา, แก้วมณีย์ ผุสนีย์, ขจรกิตติยา เขมพัทธ์, เรืองเริงกุลฤทธิ์ พิชญ์ชญานิษฐ์, ดาวโรจน์ นุศรา, และ คลังมั่น อนุชิต. 2023. “บทบาทของผู้นำศาสนาอิสลามในการคัดกรองและ เฝ้าระวังโรคโควิด 19 : กรณีศึกษา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 31 (3):66-77. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/262775.