มีเสียงศรี นวพร. 2024. “ผลการเตรียมผู้ป่วยก่อนการฝังเข็มร่วมกับการใช้สุคนธบำบัดต่อความวิตกกังวลและความดันโลหิตในผู้ป่วยฝังเข็ม โรงพยาบาลกลาง”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 32 (1):63-75. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/266655.