ทับทิมทอง วันดี, จันทร์ประเสริฐ สุวรรณา, และ หอมสินธุ์ พรนภา. 2015. “ผลการสร้างเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อการรับรู้ความสามารถ ความคาดหวังในผล และพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ในวัยรุ่นชายตอนต้น”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 20 (1):33-43. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/45693.