วัฒนสินธุ์ ศิริวัลห์. 2015. “การช่วยฟื้นคืนชีพปี พ.ศ.2553: ประเด็นสำคัญและการเปลี่ยนแปลง”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 20 (2):1-8. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/45694.