ลี้มิ่งสวัสดิ์ ศุภิศา, พงศ์จตุรวิทย์ ยุนี, และ ไชยมงคล นุจรี. 2015. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการจัดการของบิดามารดาเมื่อเด็กมีภาวะไข้”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 20 (2):9-20. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/45695.