สาหมุน กัญญ์ชลา, เดียวอิศเรศ วรรณี, และ เธียรพิเชฐ สุนทราวดี. 2015. “ความต้องการการดูแลตามวัฒนธรรมและความเชื่อวิถีอิสลาม และการดูแลที่ได้รับจริงในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอดของสตรีมุสลิม”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 20 (2):33-44. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/45697.