จันทคีรี ชลธิชา. 2015. “ผลของโปรแกรมการใช้สื่อเพลงสุขภาพร่วมกับการออกกำลังกายด้วยการรำไม้พลองต่อความรู้และการปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพ ความดันโลหิต และความผาสุกในชีวิตของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 23 (4):15-30. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/45782.