คุณทรงเกียรติ วัลภา. 2020. “การตายดีตามการรับรู้ของสมาชิกครอบครัวผู้ป่วย”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 23 (3):41-55. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/49443.