พิบูลย์ กาญจนา, ใจดี วัลลภ, และ ใช้คล่องกิจ เกษม. 2016. “การศึกษาอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับรูปแบบการดูแลโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2 ในผู้สูงอายุ”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 23 (2):1-19. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/49451.