ตาบุตรวงศ์ วัชรา, และ จูลเมตต์ พรชัย. 2016. “ผู้สูงอายุที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ : การดูแลด้านจิตสังคม”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 23 (2):41-51. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/49473.