เขียวสะอาด สุวดี, ชมจันทร์ ทองเปลว, และ โพธิ์งาม สัญญา. 2016. “ผลของการใช้แนวปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด ST ยกสูง”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 23 (2):63-75. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/49476.