สังวรวงษ์พนา นารีรัตน์, ทรัพย์กรานนท์ รัชนีภรณ์, พึ่งรัศมี พรทวี, สุ่มเงิน ชมนาด, และ โอบามา โทโมโกะ. 2016. “ความสามารถในการมองเห็นสีของผู้สูงอายุภายใต้ระดับความสว่างที่ต่างกัน”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 23 (1):13-25. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/49522.