สุวรรณบูรณ์ วลัยพร, พัวพันธ์ สายใจ, ธานี สงวน, และ ดาลลาส จิณห์จุฑาห์ ชัยเสนา. 2016. “ผลของการใช้โปรแกรมกลุ่มบำบัดตามแนวคิดสัมพันธภาพระหว่างบุคคลต่อคุณภาพชีวิตผู้ป่วยจิตเภท”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 23 (1):68-79. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/49532.