ปัญญา ชุลีกร, กังใจ วารี, และ โสมานุสรณ์ สิริลักษณ์. 2016. “ปัจจัยทำนายความว้าเหว่ของผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยเรื้อรังในชุมชน”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 22 (4):1-12. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/49537.