ชุ่มศรี สิริมา, ไชยมงคล นุจรี, และ สนั่นเรืองศักดิ์ ศิริยุพา. 2016. “ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจผู้ดูแลเด็กต่อความสามารถและความรู้สึกเป็นภาระในการดูแลเด็กสมองพิการ”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 22 (4):35-46. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/49551.