ไชยมงคล นุจรี, พงศ์จตุรวิทย์ ยุนี, และ ขวัญสำราญ วณิตา. 2016. “พฤติกรรมสุขภาพในเด็กวัยเรียนและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 22 (3):14-28. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/49742.