จิ๋วพัฒนกุล ยุพา, และ ทับแก้ว ฐิติรัตน์. 2023. “การพัฒนาแนวทางการลดความขัดแย้งในครอบครัวเพื่อป้องกันการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนไทย”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 22 (2):15-27. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/49752.