ธนเจริญชนันชัย รัตนรัตน์, พงศ์จตุรวิทย์ ยุนี, และ ไชยมงคล นุจรี. 2023. “ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อความมั่นใจในความสามารถของมารดาในการล้างจมูกบุตรผู้ป่วยที่มีน้ำมูกคั่งค้าง”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 22 (2):28-38. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/49754.