หะยีเซะ วนิสา, หวังสวัสดิ์ ธิดารัตน์, และ ไชยมงคล นุจรี. 2023. “ผลของโปรแกรมการโอบกอดร่วมกับการอ่านอัลกุรอานของมารดามุสลิมต่อการเจริญเติบโตของทารกคลอดก่อนกำหนดและความผูกพันรักใคร่ระหว่างมารดา-ทารก”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 22 (2):39-51. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/49756.