ดีนวนพะเนา สมฤดี, คุณทรงเกียรติ วัลภา, และ ด้วงแพง สุภาภรณ์. 2023. “ประสบการณ์ของสมาชิกครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 22 (2):52-64. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/49757.