เตชะมา ชนิสรา, กังใจ วารี, และ จูลเมตต์ พรชัย. 2016. “ผลของโปรแกมส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ และคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโรคข้อเสื่อม”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 22 (1):1-14. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/50262.