นาร่อง ทองภาพ, ศุภศรี พิริยา, และ ศิริอรุณรัตน์ สุพิศ. 2016. “ผลของโปรแกมการส่งเสริมบทบาทมารดาต่อการรับรู้การสนับสนุนของครอบครัว และความสำเร็จในการดำรงบทบาทมารดาของมารดาวัยรุ่นหลังคลอด”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 22 (1):15-26. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/50267.