แสงอินทร์ ศิริวรรณ. 2016. “การพยาบาลมารดาที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 22 (1):27-38. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/50330.