นาคศิลา วนิดา, จันทร์ประเสริฐ สุวรรณา, และ ลีลัคนาวีระ ยุวดี. 2016. “ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคเลปโตสไปโรซีสของชาวนาในจังหวัดชัยนาท”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 22 (1):61-72. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/50373.