ช้างแก้ว วรเดช, ลิลา สมศักดิ์, วงษ์นาม ไพรัตน์, และ จันทร์ประเสริฐ สุวรรณา. 2016. “โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับประสิทธิผลการทำงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 22 (1):73-89. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/50391.