นิลสุ จิราพร, และ ทาโต รัตน์ศิริ. 2016. “ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองโดยการสนับสนุนจากเพื่อนต่อระดับน้ำตาลสะสมของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 21 (3):1-13. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/51237.