กรุงไกรเพชร นิสากร. 2016. “กินอย่างฉลาด ขยับอย่างกระฉับกระเฉง ลดความเสี่ยงมะเร็ง”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 21 (3):24-35. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/51243.