หมื่นสกุล สาธร, คุณทรงเกียรติ วัลภา, และ ดีนาน อาภรณ์. 2016. “ผลของการให้โปรแกรมอบอุ่นร่างกายต่ออุณหภูมิแกนและอาการหนาวสั่นในหญิงที่มารับการผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้องที่ได้รับการระงับความรู้สึกด้วยวิธีฉีดยาชาเข้าช่องน้ำไขสันหลัง”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 21 (4):62-73. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/51466.