อินถา ณันตร์ธภรณ์, คุณทรงเกียรติ วัลภา, และ ดีนาน อาภรณ์. 2016. “ปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับภาวะโภชนาการในผู้ป่วยวิกฤตที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 21 (2):13-26. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/51478.