สุวรรณสุจริต ตติรัตน์, และ ศุภศรี พิริยา. 2016. “อิทธิพลของความรู้และทัศนคติที่มีต่อความต้องการมีส่วนร่วมของสามีในการส่งเสริมการคลอดธรรมชาติ”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 21 (2):27-37. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/51481.