ชัชเวช วรางคณา, สมพร จิตรานันท์, และ กฤษเจริญ สุรีย์พร. 2016. “การมีส่วนร่วมของผู้ชายเมื่อมีการยุติการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ตามทัศนะของบุคลากรทางสุขภาพ”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 21 (2):56-68. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/51626.