ส่งวัฒนา ประณีต, อุปนิสากร สุพัตรา, และ แซ่เซี้ย วิภา. 2016. “เปรียบเทียบการไหลเวียนเลือดดำในผู้ป่วยวิกฤตที่ได้รับการนวดกดจุดฝ่าเท้าและการใช้เครื่องบีบไล่เลือดเป็นจังหวะ”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 21 (1):26-36. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/51720.