บินโฮเซ็น วารินทร์, และ แจ่มกระจ่าง ทีปภา. 2016. “ปัจจัยทำนายพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพในผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 21 (1):65-79. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/51896.