พูลทวี พัชรินทร์. 2016. “พยาบาลกับการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 20 (4):1-9. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/51903.