นิลศิริ ประภาพรรณ, อัศวชัยสุวิกรม วรรณิภา, และ หอมสินธุ์ พรนภา. 2016. “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตอำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 20 (4):10-20. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/51916.