กิตติพีรชล ปภัสสร, อัศวชัยสุวิกรม วรรณิภา, และ จันทร์ประเสริฐ สุวรรณา. 2016. “ผลของโปรแกรมกำกับตนเองต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายแกว่งแขนและระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานในชุมชน”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 20 (4):21-32. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/51923.