ฆวีวงค์ น้องนุช, ศรีสุริยเวศน์ รุ่งรัตน์, และ หอมสินธุ์ พรนภา. 2016. “ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจในการใช้บริการสุขภาพด้านเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ของเยาวชนในจังหวัดระยอง”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 20 (4):33-45. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/51930.