ยืนยง ศิริวรรณ, และ รักไทย นันท์นภัส. 2016. “ผลของการสนับสนุนในระยะคลอดจากญาติใกล้ชิดต่อความเจ็บปวดความวิตกกังวลและความพึงพอใจต่อประสบการณ์การคลอดของมารดาครรภ์แรก”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 19 (6):67-82. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/52090.